Gwasanaeth talu diogel ar gyfer cofrestru awtomatig

Croeso i'r gwasanaeth taliadau diogel cofrestru awtomatig ar y Rhyngrwyd. Cewch chi dalu eich cosb gan ddefnyddio'r safle diogel hwn. Yr ydym yn derbyn y cardiau debyd a chredyd canlynol; MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro ac Amex.

Sylwer y bydd unrhyw swm a delir yn cael ei ddyrannu yn nhrefn yr hysbysiadau a gyhoeddwyd er enghraifft caiff arian ei ddyrannu yn erbyn Hysbysiad Cosb Benodedig yn gyntaf, wedyn yn erbyn Hysbysiad Cosb Gynyddol (os ydych wedi derbyn hysbysiadau cosb eraill, bydd yn rhaid i chi dalu'r rhain ar wahân.)


Gwybodaeth diogelwch(wedi'i leoli islaw'r wybodaeth diogelwch)

Diogelir pob taliad ar-lein gyda cherdyn gan Haenen Soced Diogel(SSL)gyda hyd allwedd amgryptio o 128 bid,sef y lefel uchaf sydd ar gael yn fasnachol.Caiff manylion eich cerdyn talu eu prosesu'n uniongyrchol gan sefydliad rheoli taliad pwrpasol,prif ddarparwr y gwasanaeth sicrhau taliadau ar-lein i asiantaethau?r Llywodraeth,ni chânt eu casglu ac nid ydynt yn hygyrch gan y rheoleiddiwr pensiynau.Caiff ateb rheoli taliadau ar-lein y sefydliad ei asesu ar gyfer diogelwch yn annibynnol ac yn drylwyr,a?i ardystio gan Visa a MasterCard fel prosesydd talu lefel 1 taliad Safon Diogelwch Data y Diwydiant Cardiau Talu(PCI DSS).Mae rhagor o wybodaeth am y safon diogelwch cardiau talu hon ar gael yn: PCI Security Standard

Mae?r Rheolydd yn rheolwr data o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.Byddwn yn cadw ac yn prosesu eich gwybodaeth bersonol a gwybodaeth bersonol unrhyw drydydd parti a ddarperir yn unol â?r Ddeddf hon.Mae?n bosib y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol6 ac unrhyw wybodaeth bersonol trydydd parti a roddir i ni yng nghyswllt unrhyw rai o?n swyddogaethau statudol,gan gynnwys,ond heb eu cyfyngu i ddibenion cadw cofnodion mewnol,darparu unrhyw rai o?n gwasanaethau rydych chi wedi cofrestru ar eu cyfer ac er mwyn cysylltu â chi.Pan fyddwch chi?n darparu data personol trydydd parti,rydym yn tybio eich bod wedi cael y caniatâd sy?n ofynnol i gyflwyno?r wybodaeth hon,oni bai eich bod yn rhoi gwybod i ni?n wahanol.Ni fyddwn yn trosglwyddo nac yn datgelu eich data personol na data6 personol unigolion eraill rydych wedi?u darparu i ni,i drydydd parti ac eithrio pan ganiateir i ni wneud hynny at ddibenion arfer ein swyddogaethau rheoleiddiol neu pan ganiateir hynny neu pan fydd hynny?n ofynnol yn ôl y gyfraith er mwyn cynorthwyo cyrff eraill i arfer eu swyddogaethau statudol,neu pan fyddwch wedi cytuno i?r datgeliad.Gweler ein hysbysiad preifatrwydd.


Angen help?

Help a gwybodaeth bellach am eich datganiad cydymffurfio:

Cysylltwch â ni

Os byddwch chi’n cael unrhyw drafferth wrth lenwi eich datganiad cydymffurfio ar-lein, mae croeso i chi gysylltu â ni

Ffôn: 0345 600 2475

CandE@autoenrol.tpr.gov.uk